V našej Online galérii Atelier Hlavina ku každému výtvarnému dielu priraďujeme aj popis techniky akou bolo vytvorené. V prípade umeleckého remesla, môže byť táto informácia veľmi dôležitá z rôznych hľadísk. Z hľadiska druhu remesla, druhu materiálu či zatriedenia umeleckej hodnoty či reálneho využitia. Či je dielo určené na dekoratívne účely alebo praktické využitie. Umelecké remeslo je odbor ľudskej činnosti, ktoré ručne vyrába umelecky hodnotné predmety alebo umelecky doplňuje už hotové predmety či stavby. Umelecké remeslo je výsledkom kvalifikovanej, prevažne ručnej práce výrobcu – umeleckého remeselníka. Na rozdiel od bežného remesla je k výrobe diel umeleckého remesla, či lepšie povedané k jeho tvorbe potrebný umelecký talent a zároveň remeselné zručnosti. Od tzv. „veľkého“ umenia, teda voľného maliarstva a sochárstva a architektúry, sa líši tým, že výrobky umeleckého remesla majú konkrétny účel, buď samostatný (napríklad predmety dennej potreby) alebo ako súčasť hlavne architektúry, kde môže byť prítomný prvok dekoratívnosti. Či má remeslo umelecký charakter záleží väčšinou na oblasti pôsobenia konkrétneho remeselníka. Niektoré remeslá však spravidla umelecký charakter majú. Takými sú napríklad umelecké kováčstvo, ktoré nájdete aj v našej ponuke, ďalej sem patria umelecké zámočníctvo, kameňosochárstvo, hrnčiarstvo, sklárstvo (tiež máme v ponuke), rezbárstvo a podobne. Skrátka a dobre umelecké remeslo je overené, fortieľne a neopakovateľné. Technologické a remeselné postupy ako  aj materiály úspešne odolávajúce plynutiu času a napojenie na príjemné asociácie zakorenené hlboko v našom povedomí so sebou prináša len umelecké remeslo. Osobitosť a nenapodobiteľnosť samotného tvorcu je tou najlepšou zárukou jedinečnosti každého kúska.