Obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 • 1.1. Predávajúcim je: HLAVINA s.r.o., Sládkovičova 728/14, Bánovce nad Bebravou, 957 01, IČO : 36328502, DIČ : 2020140650, IČ DPH: SK2020140650 (od 1.5.2021), Zápis do Obchodného registra vykonal: Okresný súd Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 15782/R (ďalej len predávajúci)
 • 1.2. Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.
 • 1.3. Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.
 • 1.4. Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.
 • 1.5. Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok. V prípade zmeny Obchodných podmienok, sú platné Obchodné podmienky, ktoré boli platné k dátumu nákupu.

2. OBJEDNÁVANIE TOVARU

 • 2.1.Kupujúci si môže tovar objednať na www.atelierhlavina.sk na podstránke E-GALERIA vložením tovaru do košíka.
 • 2.2.Tovar sa do košíka vloží kliknutím na ikonku nákupného košíka pri vami vybratom produkte.
 • 2.3.Objednanie tovaru začína kliknutím na ikonku nákupného košíka na hornej lište. Nakupovať môžete ako registrovaný, aj ako neregistrovaný zákazník. Ak sa zaregistrujete získavate tým prístup k histórii objednávok, pohodlný nákup ďalšieho tovaru (nemusíte opakovane vypĺňať objednávkový formulár), v budúcnosti máte možnosť zliav pre registrovaných zákazníkov. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.
 • 2.4.Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci do 24 hodín emailom a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!
 • 2.5.Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.
 • 2.6.Stornovanie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu.
 • 2.7.Kupujúci môže objednávku zrušiť e-mailom, alebo telefonicky. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.
 • 2.8.Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar.
 • 2.9.Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, …).
 • 2.10.Predávajúci si vyhradzuje právo zobrazovať diela digitálnym umiestnením v imaginárnych priestoroch, kde proporcionalitu ich vizualizácie treba považovať za približnú. Zobrazenie diela v interiéri je treba považovať iba za ilustračné.

3. CENY

 • 3.1. Predávajúci nie je platcom DPH.
 • 3.2. K základnej cene objednávky/tovaru je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Cena je odvodená od celkovej hmotnosti a rozmerov objednaného tovaru a aktuálna sadzba je viditeľná priamo v objednávke. Balné je zahrnuté v cene dopravy. Cena balného zohľadňuje druh tovaru ( napr. obraz v ráme so sklom).

4. PLATOBNÉ PODMIENKY

 • 4.1 Kupujúci môže platiť:
 • 4.1.1.Prevodom na účet (SK92 0200 0000 0017 1884 9155), na základe proforma faktúry, ktorá mu príde po potvrdení objednávky.
 • 4.1.2.Vkladom na účet (SK92 0200 0000 0017 1884 9155), na základe proforma faktúry, ktorá mu príde po potvrdení objednávky.
 • 4.2. Platba je možná iba v mene EUR.
 • 4.3. Daňový doklad – faktúru posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom.

5. DODACIE PODMIENKY

 • 5.1. Dodacia lehota sa môže líšiť podľa dostupnosti tovaru. Tovar sa v dobe objednania môže nachádzať u autora, u predávajúceho, alebo bude vyrobený na objednávku. Predpokladanú dodaciu dobu predávajúci upresní pri potvrdení objednávky kupujúcemu.
 • 5.2. Predávajúci zabezpečuje dopravu kuriérskou službou v prípade, že sa tovar nachádza u autora. V prípade, že sa tovar nachádza v sídle firmy môže byť doručený kuriérskou službou, alebo Slovenskou poštou.
 • 5.3. Miesto odberu je dané na základe údajov z objednávkového formulára. Za splnenie objednávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto. Tovar sa považuje za kúpený –  prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.
 • 5.4. Pri preberaní zásielky je kupujúci povinný skontrolovať starostlivo obal zásielky. Akékoľvek prípadné poškodenie obalu (diery, šrámy, pokrčené rohy atď.) je povinný nahlásiť vodičovi prepravnej spoločnosti a nechať si zapísať stav zásielky do preberacieho protokolu.
 • 5.5. Po prevzatí musí kupujúci skontrolovať doručenú zásielku. Kým sa nepresvedčí, že nedošlo k poškodeniu tovaru, nesmie sa zbaviť obalu v ktorom tovar dorazil. Pri nezachovaní pôvodného obalu nie je možné prípadnú škodu posúdiť a reklamovať u dopravcu. Ak kupujúci zistí poškodenie, má 3 dni na nahlásenie reklamácie u dopravcu, ktorý zásielku doručil. V prípade, že je obal poškodený, zásielku kupujúci nepreberie a okamžite informuje predávajúceho.

6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 • 6.1. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy (objednávky zadanej cez e-shop www.atelierhlavina.sk) do 14 dní od kúpy tovaru prostredníctvom e-shopu (na základe Zákona číslo 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku).
 • 6.2. Kupujúci je povinný oznámiť odstúpenie od zmluvy písomne, alebo e-mailom.
 • 6.3. Tovar na vrátenie musí byť nepoškodený a musí byť k nemu priložený doklad o kúpe.
 • 6.4. Povinnosti kupujúceho pri odstúpení od zmluvy:
 • 6.4.1.Kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí.
 • 6.4.2.Zaslať tovar naspäť na adresu predávajúceho – tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy), najneskôr do 14dní od odstúpenia od zmluvy.
 • 6.4.3.Uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, …).
 • 6.5.Povinnosti predávajúceho po splnení bodov 6.1 až 6.4 týchto Obchodných podmienok:
 • 6.5.1.Prevziať tovar naspäť.
 • 6.5.2.Vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 14 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar, okrem poplatku za dopravu.
 • 6.5.3.V prípade nesplnenia niektorých z bodov 6.1 až 6.4 týchto Obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

7. ZÁRUKA A REKLAMÁCIA

 • 7.1.Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra).
 • 7.2.Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.
 • 7.3.Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.
 • 7.4.Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry, dodacieho listu. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.
 • 7.5.Postup reklamácie:
  • a.) Kupujúci čo najskôr  informuje predávajúceho emailom alebo telefonicky o chybe tovaru.
  • b.) Kupujúci je povinný poslať produkt späť na adresu firmy predávajúceho.

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • 8.1.Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, rodné číslo, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
 • 8.2.Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ alebo IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
 • 8.3.Kupujúci uzavretím kúpnej zmluvy vyhlasuje, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe (na účely doručenia tovaru prostredníctvom dohodnutej prepravnej služby). Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho.
 • 8.4.Informačný systém predávajúceho je registrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov.

HLAVINA s.r.o.

Sládkovičova 728/14
Bánovce nad Bebravou
957 01

Konateľ: Ing. Viera Žáková

Mobil: +421/905/768 251
Mail: zakova@atelierhlavina.sk

IČO: 36328502
DIČ: 2020140650
IČ DPH: SK2020140650 (od 1.5.2021)

Zápis do Obchodného registra vykonal:
Okresný súd Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 15782/R

Orgán dozoru
Inšpektorát SOI pre Trenčianský kraj
Andreja Sládkoviča 11
Prievidza 1
971 01

Odbor výkonu dozoru
Tel.č.: 046/54 22 771
Fax.č.: 046/54 20 658